Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDENAlgemene leveringsvoorwaarden
Uitgeversmaatschappij “Holland” b.v. te Haarlem

Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Uitgever: Uitgeversmaatschappij Holland b.v., Spaarne 110, 2011 CM Haarlem

Wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie ‘Uitgever’ een overeenkomst heeft gesloten of die daarover in onderhandeling is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

Partijen: ‘Uitgever’ en de ‘Wederpartij’ die een overeenkomst hebben gesloten of daarover in onderhandeling zijn.

Overeenkomst: Het gezamenlijk besluit van ‘Uitgever’ en ‘Wederpartij’ tot het aangaan van een rechtsverhouding, waarbij ‘Uitgever toezegt, met toepasselijkheid van de bepalingen opgenomen in deze voorwaarden, bepaalde diensten te verlenen dan wel producten te leveren tegen een door ‘Wederpartij’ te verrichten betaling dan wel prestatie.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen ‘Uitgever’ en ‘Wederpartij’ en haar rechtsopvolgers. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Wijziging voorwaarden
‘Uitgever’ behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking aan de ‘Wederpartij’ en niet voor depot van de wijziging bij de KvK.

Nietigheid of vernietiging van de voorwaarden
a. Nietigheid of vernietiging van één of enige bepalingen van deze algemene voorwaarden of van enige bepaling in een tussen Partijen gesloten Overeenkomst, laat de werking van de overige bepalingen van deze voorwaarden of van die Overeenkomst onverlet.

b. In geval van nietigheid of vernietiging zoals in lid a bedoeld, zullen Partijen voor die bepaling(en) een regeling in de plaats stellen die de strekking van het beding zo goed mogelijk benadert.

Battle of forms
De toepasselijkheid van voorwaarden van de ‘Wederpartij’ wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Offertes
a. Offertes die door ‘Uitgever’ zijn opgesteld zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle aanbiedingen van ‘Uitgever’ zijn geldig gedurende 15 dagen vanaf het moment van aanbieding, tenzij anders is aangegeven. ‘Uitgever’ is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de ‘Wederpartij’ binnen 15 dagen wordt bevestigd.

b. De inhoud van folders, brochures en prijscouranten zijn onder voorbehoud opgesteld en binden ‘Uitgever’ niet.

Totstandkoming van de ‘Overeenkomst’
De ‘Overeenkomst’ komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge bestelling door ‘Wederpartij’ bij ‘Uitgever’ en de aanvaarding door ‘Uitgever’ hiervan. Door de mondelinge of schriftelijke bestelling of aanvraag aanvaardt ‘Wederpartij’ deze leveringsvoorwaarden.

Inhoud van de ‘Overeenkomst’
Voor de inhoud van de ‘Overeenkomst’ is bepalend de mondelinge bestelling, aanvraag of de opdrachtbevestiging, tenzij de ‘Wederpartij binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst van de bevestiging van de afspraken of de opdrachtbevestiging tegen de inhoud daarvan schriftelijk bezwaar heeft aangetekend bij ‘Uitgever’.

Wijzigingen in de ‘Overeenkomst’
Door de ‘Wederpartij’ na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering of aard van de opdracht, moeten door de ‘Wederpartij’ tijdig en schriftelijk of per e-mail worden gemeld.

Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, door of namens de ‘Wederpartij’ aangebracht, die hogere kosten dan in de offerte genoemd veroorzaken, worden aan de ‘Wederpartij’ in rekening gebracht.

Veranderingen die in de reeds verstrekte opdrachten worden aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door ‘Uitgever’ wordt overschreden. Indien zo'n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de ‘Wederpartij’ worden bevestigd. Indien ‘Uitgever’ op verzoek of met voorafgaande instemming van de ‘Wederpartij’ werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht, die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de ‘Wederpartij’ worden vergoed volgens de van toepassing zijnde tarieven van ‘Uitgever’.

Duur en beëindiging van de Overeenkomst

Duur
Tenzij anders overeengekomen, wordt de ‘overeenkomst’ aangegaan voor onbepaalde tijd.

Opzegging voorafgaand aan uitvoering
Indien ‘Wederpartij’ de opdracht geheel of gedeeltelijk opzegt voorafgaand aan de uitvoering door ‘Wederpartij’, is hij gehouden aan ‘Wederpartij’ de overeengekomen som te vergoeden.

Anticiperende ontbinding van de ‘Overeenkomst’
Indien ‘Uitgever’ omstandigheden bekend zijn geworden, die haar goede gronden geven te vrezen dat de ‘Wederpartij’ haar verplichtingen jegens ‘Uitgever’ niet zal nakomen, is ‘Uitgever’ bevoegd de ‘Overeenkomst’ met de ‘Wederpartij’ te ontbinden nog voordat de uit de ‘Overeenkomst’ voortvloeiende vorderingen opeisbaar zijn.

Beëindiging van de ‘Overeenkomst’
I: De ‘Overeenkomst’ voor onbepaalde tijd kan door Partijen slechts schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden.

II: De ‘Overeenkomst’ voor bepaalde tijd kan door ‘Partijen’ slechts schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van een contractsperiode met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien deze opzegtermijn niet in acht wordt genomen, wordt de ‘Overeenkomst’ automatisch verlengd met een periode van één jaar.

De ‘Overeenkomst’ eindigt zonder voorafgaande opzegging:

indien één der ‘Partijen’, bedrijfsmatig handelend als natuurlijk persoon of op naam van een eenmans-BV, komt te overlijden;

in geval van stillegging, liquidatie en op het moment van aanvraag van surséance van betaling dan wel faillissement van een der ‘Partijen’.

In deze gevallen wordt, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, het gehele bedrag van de resterende factuurbedragen voortvloeiende uit de ‘Overeenkomst’ direct opeisbaar.

Ontbinding van de ‘Overeenkomst’
‘Uitgever’ kan de ‘Overeenkomst’ met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving ontbinden indien ‘Wederpartij’ toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.


Overdracht Overeenkomst
‘Uitgever’ is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de ‘Overeenkomst’ geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen, mits schriftelijke mededeling aan de ‘Wederpartij’ plaatsvindt en onder het beding dat de verkrijgende partij ten opzichte van de overgedragen rechten en verplichtingen geheel in de plaats van ‘Uitgever’ treedt.

Verplichtingen bij einde van de ‘Overeenkomst’
Indien ‘Uitgever’ ter uitvoering van de ‘Overeenkomst’ producten in bruikleen heeft gegeven, is de ‘Wederpartij’ gehouden na het einde van de ‘Overeenkomst’ alle door ‘Uitgever’ in bruikleen gegeven producten te retourneren aan ‘Uitgever’.

Voor zover een tussentijdse beëindiging van de ‘Overeenkomst’ het gevolg is van omstandigheden die te wijten zijn aan de ‘Wederpartij’ dan wel krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen, is de ‘Wederpartij’ aansprakelijk voor alle schade die ‘Uitgever’ dientengevolge lijdt. Voor zover deze schade bestaat uit gederfde winst, wordt de schade begroot op 25% van de gemiddelde jaarsom die de ‘Wederpartij’ gedurende resterende contractsperiode verschuldigd zou zijn bij volledige uitvoering van de overeenkomst.

Prijzen en prijsaanpassingen
De door ‘Uitgever’ gebruikte verkoopprijzen zijn steeds inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Alle aanbiedingen van ‘Uitgever’ zijn vrijblijvend. ‘Uitgever’ behoudt zich
uitdrukkelijk het recht voor om te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatie-indexatie.

Betaling, verrekening en zekerheid
Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zonder inhouding of korting te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum en op de door ‘Uitgever’ in de factuur aangegeven wijze en aangegeven valuta. De termijn van 30 dagen geldt als een fatale termijn. Dat wil zeggen dat ‘Wederpartij’ bij een niet tijdige betaling ook zonder ingebrekestelling in verzuim is.

Iedere overschrijding van de betalingstermijn uit de vorige bepaling geeft ‘Uitgever’ de bevoegdheid zijn verplichtingen jegens de ‘Wederpartij’ onmiddellijk en zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving op te schorten.

Onverminderd de gevolgen die het BW aan verzuim verbindt, maakt ‘Uitgever’ in geval van niet (tijdige) betaling van een factuur aanspraak op vergoeding van kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand. Deze kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van 70,- euro.

Indien de ‘Wederpartij’ het niet eens is met het door ‘Uitgever’ gefactureerde bedrag stelt zij ‘Uitgever’ daarvan onmiddellijk, uiterlijk binnen de betalingstermijn van 30 dagen, schriftelijk op de hoogte, bij gebreke waarvan de ‘Wederpartij’ geacht wordt in te stemmen met het door ‘Uitgever’ gefactureerde bedrag.

Elke verrekeningsbevoegdheid van de ‘Wederpartij’, uit welke hoofde dan ook, wordt uitgesloten. De door de ‘Wederpartij’ gedane betalingen zullen in de eerste plaats strekken ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de oudste onbetaalde facturen. De vermelding van de ‘Wederpartij’ dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur doet hier niets aan af.

De ‘Wederpartij’ verplicht zich op eerste verzoek van ‘Uitgever’ zekerheid te verschaffen dan wel bestaande zekerheden aan te vullen met betrekking tot de zekerheid van de nakoming van haar betalingsverplichtingen die voortvloeien uit de ‘Overeenkomst’.

Geleverde zaken blijven eigendom van ‘Uitgever’ totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Privacy en vertrouwelijkheid
‘Partijen’ staan ervoor in dat de voor, tijdens en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie zorgvuldig zal worden behandeld. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der ‘Partijen’ als zodanig is aangeduid.

‘Uitgever’ is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de ‘Wederpartij’ en overige bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

‘Uitgever’ is bevoegd gegevens vast te leggen van ‘Wederpartij’ voor de uitvoering van de ‘Overeenkomst’ en/of om haar van informatie te voorzien over (de producten van) ‘Uitgever’ en andere zorgvuldig geselecteerde bedrijven. ‘Uitgever’ respecteert de privacy van ‘Wederpartij’ en zal de verschafte persoonlijke informatie te allen tijde vertrouwelijk behandelen met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Voor zover nodig zal de registratie van gegevens van de ‘Wederpartij’ bij het College Bescherming Persoonsgegevens plaatshebben. Mocht ‘Wederpartij’ geen prijs stellen op de in dit artikel genoemde informatieverschaffing, dan kan dit schriftelijk worden door gegeven aan ‘Uitgever’.

Aansprakelijkheid
‘Uitgever’ is niet aansprakelijk voor enige door de ‘Wederpartij’ of derden geleden of te lijden schade, van welke aard of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de nakoming van de ‘Overeenkomst’ of het daarmee in gebreke blijven, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld en tenzij partijen contractueel anders zijn overeengekomen.

‘Uitgever’ is niet aansprakelijk voor enige door de ‘Wederpartij’ of derden geleden of te lijden schade, die direct dan wel indirect te wijten is aan de onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de door ‘Uitgever’ aan ‘Wederpartij’ geleverde informatie.

Indien en voor zover op ‘Uitgever’ enige aansprakelijkheid jegens de ‘Wederpartij’ mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid per schadegeval beperkt tot het bedrag tot ten hoogste de bij factuur bepaalde tegenwaarde van de overeengekomen prestatie (exclusief BTW). Een reeks van samenhangende schadegevallen zal hierbij worden aangemerkt als één schadegeval.

Indien ‘Uitgever’ terzake van enige schade waarvoor hij krachtens de overeenkomst met ‘Wederpartij’ dan wel op grond van deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de ‘Wederpartij’ hem ter zake volledig vrijwaren.

Reclames
Indien ‘Wederpartij’ meent dat ‘Uitgever’ op enige wijze tekort schiet in de nakoming van de ‘Overeenkomst’, stelt zij ‘Uitgever’ daarvan direct, doch uiterlijk binnen 15 dagen na ontdekking van de tekortkoming dan wel binnen 15 dagen nadat zij redelijkerwijs van deze tekortkoming op de hoogte had kunnen zijn, schriftelijk op de hoogte bij gebreke waarvan de ‘Wederpartij’ geen beroep meer kan doen op deze tekortkoming, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Dit geldt ook voor klachten over geleverde goederen of diensten.

Reclames schorten de betalingsverplichting van de ‘Wederpartij’ niet op.

Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd - na toestemming van ‘Uitgever’ - indien de zaken onbeschadigd zijn en in de originele verpakking met spoed worden teruggestuurd.

Overmacht
Tekortkomingen van ‘Uitgever’, die niet te wijten zijn aan zijn schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen, geven ‘Wederpartij’ geen recht op ontbinding van de Overeenkomst dan wel op enige vorm van schadevergoeding.

Onder de in het vorige lid bedoelde situaties vallen bedrijfsstoringen, werkstaking, acties van vakbonden, ziekteverzuim van personeel van ‘Uitgever’, storingen in of beperkingen van de levering van energie en materialentoevoer, stremmingen in het vervoer, brand, explosie, molest, vandalisme, mobilisatie, onlusten, oorlog, uitvoerbeperkingen, vorst, storm of onwerkbaar weer, overstromingen, iedere verhindering van derden die -al dan niet op verzoek van ‘Uitgever’- betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, tekortkomingen van hulppersonen, het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke goederen en andere ongevallen, alsmede maatregelen van overheden, die de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk belemmeren.

Intellectuele eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten op de door ‘Uitgever’ uitgegeven werken, waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten en databankenrechten, berusten bij ‘Uitgever’ of de door Uitgever vertegenwoordigde auteurs. Voorzover niet uitdrukkelijk door ‘Uitgevers’ of bij wet toegestaan, mag niets uit de door ‘Uitgever’ uitgegeven werken op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand.

Het is de ‘Wederpartij’ niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit (software)materiaal te verwijderen of te wijzigen.

Adreswijziging
Bij wijziging van de naam- en/of adresgegevens dient ‘Wederpartij’ zowel de oude als de nieuwe gegevens schriftelijk en tenminste 14 dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van de wijziging aan ‘Uitgever’ door te geven.

Geschillen
In alle geschillen tussen partijen is bevoegd de Arrondissementsrechtbank te Haarlem

Toepasselijk recht
Op de rechtsverhouding tussen ‘Uitgever’ en de ‘Wederpartij’ is Nederlands recht van toepassing.